Stufenleiterin

Lava
Katharina Regli v/o Lava
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leiter

Dextro
Andri Rast v/o Dextro
 
 
 
 
 
 
 
 
Fresco
Matthieu Brodmann v/o Fresco
 
 
 
 
 
 
 
 
Krabat
Louis Zollinger v/o Krabat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rhea
Rhea Witzig v/o Skarabea
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lukas Wenk v/o Cento
 
 
 
Flavio Wägeli v/o Gimmli
 
 
 
Shayenne Keller v/o Kayley
 
 
 
Levin Sprenger v/o Peppino